A Unit of Axis Journals

Vol 1, No 1 (2015)

July-September 2015

Table of Contents

Editorial

A. K. Rawat
PDF
1-2

Review Article

Ravi Ambey, Priya Gogia
PDF
3-6

Original Research

Ravi Ambey, Saumya Sahu, Anoop Sharma, Richa Gupta, Bhawana Goyal
PDF
7-11
Om Shankar Chaurasiya, Ashish Pratap Singh
PDF
12-17

Case Report

Om Shankar Chaurasiya, Ravi Ambey, Tarun Chandra
PDF
18-23
Shruti Hegde, Priya Gogia, Ravi Ambey, Ajay Gaur, Smita Mishra
PDF
24-26
Vishnu Kumar Goyal, R Jora, P Sharma, S Sundarajan
PDF
27-29